AFFILIATE PROGRAM – OBCHODNÉ PODMIENKY

spolupráce a provízneho systému on-line servera umiestneného na internetovej adrese  www.easylingo.com/sk

POSKYTOVATEĽOM PROVÍZNEHO SYSTÉMU JE:

Firma/Meno a priezvisko: ONLINE learning s. r. o.

Sídlo: Nerudova 198/36, Hradec Králové, 500 02

IČ: 27477169

(DIČ): CZ27477169 Tel.: +420 605 280 415

E-mail: affiliate@onlinejazyky.cz (ďalej iba ako „Poskytovateľ)

 

1.  ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán:

   a) vzniknuté v súvislosti s dohodou o spolupráci uzavretou medzi Partnerom a Poskytovateľom;
b) vzniknut
é v súvislosti s účasťou v províznom systéme Poskytovateľa.

1.2.  REGISTRÁCIOU DO PROVÍZNEHO SYSTÉMU VYSLOVVUJE PARTNER AJ POSKYTOVATEĽ SVOJ SÚHLAS S TÝMITO OBCHODNÝMI PODMIENKAMI A ZÁROVEŇ OBE STRANY SÚHLASIA RIADIŤ SA TÝMITO OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.

1.3. V otázkach týmito obchodnými podmienkami neupravených sa vzťahy medzi Partnerom a Poskytovateľom riadia platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom.

 

2.  VYMEDZENIE POJMOV

2.1. Dohoda o spolupráci je akákoľvek dohoda uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok medzi Poskytovateľom a Partnerom, a ktorej účelom je propagácia tovaru, služieb alebo činnosti Poskytovateľa. Konkrétny rozsah propagácie, výšku provízie vrátane informácie o zaťažení provízie DPH a prípadne ďalšie podrobnosti zverejní Poskytovateľ na svojom webovom rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzatváraná elektronicky a nie je poskytovaná v písomnej podobe. Dohoda je uzavretá tým, že Partner stlačením potvrdzovacieho tlačidla v províznom systéme prijme podmienky spolupráce navrhovanej Poskytovateľom. Dohoda o spolupráci nie je príkaznou zmluvou ani zmluvou o obchodnom zastúpení.

2.2. Kampaň určuje rozsah marketingoveh a inej činnosti, ktorý Poskytovateľ bližšie definuje v províznom systéme a ponúka ho Partnerovi na propagáciu. Kampaňou sa najmä rozumie to, ktoré tovary, služby alebo webové stránky Poskytovateľa majú byť prostredníctvom provízneho systému propagované. Podrobné podmienky kampane alebo skupiny kampaní sú popísané v dohode o spolupráci.

2.3. Konverzia je akcia Návštevníka, ktorá je cieľom kampane. Konverziou sa rozumie najmä dokončenie nákupu tovaru či objednávky služieb Poskytovateľa. Z návštevníka sa konverziou stáva zákazník Poskytovateľa.

2.4. Metódy propagácie sú marketingové a iné podobné činnosti Partnera, ktorými Partner propaguje tovar či služby Poskytovateľa. Metódami propagácie sa rozumie najmä:

   a) umiestnenie reklamného obsahu (najmä. banerov) na webových stránkach Partnera;

   b) uvedenie referencie na tovar či služby Poskytovateľa prostredníctvom blogov, diskusných fór alebo článkov (za predpokladu, že pravidlá blogov či diskusných fór túto činnosť umožňujú);

   c) rozoslanie e-mailov informujúcich o tovare či službách Poskytovateľa osobám, ktoré s touto formou marketingu vyjadrili náležitý súhlas v súlade s právnymi predpismi;

   d) odkaz na tovar či služby Poskytovateľa prostredníctvom sociálnych sietí;

   e) PPC kampane.

2.5. Návštevníkom je osoba, ktorá navštívi webové stránky Poskytovateľa na základe činnosti vyvíjanej Partnerom v rámci povolených metód propagácie.

2.6. Partnerom je fyzická osoba staršia ako osemnásť rokov alebo právnická osoba, ktorá sa na základe registrácie zúčastňuje provízneho systému Poskytovateľa.

2.7. Províznym odkazom sa rozumie unikátny odkaz pridelený Partnerovi v rámci provízneho systému. Partner má nárok na províziu iba v prípade, že bol jeho provízny odkaz využitý pri uskutočnení schválenej konverzie.

2.8. Províznym účtom je účet Partnera vedený Poskytovateľom v internetovej aplikácii AffilBox v rámci administrácie provízneho systému, ku ktorému má Partner on-line prístup. Na účte sú evidované údaje týkajúce sa predovšetkým počtu Návštevníkov, objednávok a ich stavu.

2.9. Schválená konverzia je taká konverzia, pri ktorej zo strany zákazníka dôjde k riadnemu a plnému uhradeniu ceny tovaru alebo služby.

2.10. Webové stránky Poskytovateľa sú stránky Poskytovateľa umiestnené na adrese www.easylingo.com/sk.

2.11. Zákazníkom je osoba, ktorá si na webových stránkach Poskytovateľa záväzne objedná tovar, či službu alebo iné plnenie.

 

3.  ÚČASŤ V províznom systéme

3.1. Účasť v províznom systéme vzniká registráciou Partnera v províznom systéme.

3.2. V rámci provízneho systému Partner propaguje služby alebo tovar Poskytovateľa na základe dohody o spolupráci pomocou metód propagácie.

3.3. Partner plne zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí svojím konaním v rozpore s týmito podmienkami a/alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky Poskytovateľovi, iným používateľom webových stránok Poskytovateľa alebo tretím osobám.

3.4. Partner zodpovedá Poskytovateľovi za správnosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii. V prípade zmien v uvedených údajoch je Partner povinný o tejto skutočnosti bezodkladne Poskytovateľa informovať. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Partnerovi z dôvodu neoznámenia zmien v údajoch.

 

4.  PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA

4.1. Partner je povinný dbať na to, aby svojou činnosťou nepoškodzoval či neohrozoval dobré meno a povesť Poskytovateľa či ním ponúkaného tovaru a služieb.

4.2. Partner nesmie propagovať tovar alebo služby Poskytovateľa na webových stránkach, ktorých obsah môže akýmkoľvek spôsobom porušovať právne predpisy Slovenskej republiky alebo dobré mravy. Najmä sa jedná o webové stránky s pornografickým obsahom a nelegálnym obsahom a o webové stránky, prostredníctvom ktorých dochádza k porušovaniu práv duševného vlastníctva či propagácie týchto činností.

4.3. Partner, rodinní príslušníci Partnera alebo osoby konajúce v zhode s Partnerom nesmú objednať tovar či služby Poskytovateľa cez vlastný provízny odkaz Partnera. Ak tak urobia, zaniká nárok Partnera na províziu z takto získaných konverzií. Ak uvedeným konaním vznikla Poskytovateľovi škoda, je Partner povinný mu túto škodu v plnej výške nahradiť.

4.4. Partner je povinný chrániť svoje prístupové údaje k svojmu províznemu účtu pred zneužitím treťou osobou. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Partnerovi takýmto zneužitím vznikne.

4.5. Partner je oprávnený využiť na propagáciu Poskytovateľa všetky textové a obrazové materiály, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti Poskytovateľa alebo ku ktorým má Poskytovateľ platnú licenciu, a ktoré sú Partnerovi na tento účel Poskytovateľom poskytnuté alebo sprístupnené v províznom systéme. Bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa nie je Partner oprávnený použiť poskytnuté materiály inak ako na účely kampane.

4.6. Partner nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa akokoľvek pozmeňovať HTML kódy, grafickú podobu či obsah reklamných plôch (napríklad banerov), ktoré mu boli poskytnuté Poskytovateľom na použitie v rámci kampane.

4.7. Partner je povinný zabezpečiť, aby v rámci ním zvolených metód propagácie nedochádzalo prostredníctvom programov, skriptov, znovunačítánia reklamných banerov či iných spôsobov k nekalému zvyšovaniu počtu zobrazení reklamných plôch Poskytovateľa.

4.8. Partner sa zaväzuje, že nebude propagovať Poskytovateľa rozosielaním správ (e-mailom, SMS, na diskusných fórach), ktoré sú kvalifikované ako SPAM. Pokiaľ bude Poskytovateľom zistená taká aktivita Partnera, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od dohody o spolupráci a uzavrieť provízny účet Partnera. Partnerovi zároveň v takomto prípade zaniká nárok na provízie, ktoré mu doteraz neboli vyplatené.

4.9. Partner nesmie vo svojich marketingových aktivitách a na iných komunikačných kanáloch, uvádzať iné ceny služieb či tovaru než tie, ktoré uvádzané na webových stránkach Poskytovateľa. Je možné si požiadať o výnimku (počas marketingových akcií) na affiliate@onlinejazyky.cz

4.10. Tovar či služby Poskytovateľa je zakázané propagovať na weboch typu cashback či kupónový web. Nie je dovolená propagácia pomocou zľavových poukazov, ani nie je dovolené sa akokoľvek deliť o províziu, či motivovať návštevníkov k nákupu finančnou odmenou alebo práve pomocou akéhokoľvek zľavového kódu, vrátane zľavových kódov, ktoré poskytovateľ používa pre vlastné marketingové účely. Pokiaľ bude Poskytovateľom zistená taká aktivita Partnera, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od dohody o spolupráci a uzavrieť provízny účet Partnera. Partnerovi zároveň v takomto prípade zaniká nárok na provízie, ktoré mu doteraz neboli vyplatené. O výnimku z tohto pravidla môžete požiadať na affiliate@onlinejazyky.cz

4.11. Zacielenie a kľúčové slová. V názve webových stránok, fanpage na Facebooku, YouTube kanálov a ďalších marketingových nástrojov sa nesmú používať brandové slová. Tie sa tiež nesmú používať pre zacielenie reklám na google a zozname. Jedná sa predovšetkým o kľúčové slová: online jazyky, easylingo, apod.

4.12. Bez predchádzajúceho súhlasu je tiež zakázané používať obrázky a screeny zo študovne a aplikácie online jazyky.

4.13. Banery, texty a ďalší obsah umiestnený v rozhraní aplikácie AffilBox a provízneho systému, vrátane softvéru webového rozhrania a provízneho systému, je chránený autorským právom Poskytovateľa alebo spoločnosti AffilBox s.r.o., a môže byť chránený ďalšími právami tretích osôb. Obsah nesmie byť Partnerom menený, kopírovaný, rozmnožovaný, šírený ani použitý žiadnou treťou stranou na akýkoľvek účel bez písomného súhlasu Poskytovateľa alebo iného držiteľa autorských práv. Právo použiť chránený materiál v súlade s článkom 4.5 týchto podmienok nie je týmto ustanovením dotknuté.

 

5.  PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci schvaľovania provízií pravidelne schvaľovať konverzie Partnera. O schválení konverzie bude Partner informovaný prostredníctvom svojho provízneho účtu.

5.2. Pre získavanie informácií o konverziách sú využívané bory cookie v počítačoch zákazníkov. Platnosť súborov cookie uvádza Poskytovateľ v rozhraní aplikácie. Partner berie na vedomie a Poskytovateľ nezodpovedá za to, že v prípade, že zákazník voľbou vo webovom prehliadači, alebo inak, využívanie súborov cookie zakáže, nemožno priradiť konverziu k províznemu odkazu Partnera, a že za takú konverziu nepatrí Partnerovi provízia.

5.3. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú propagáciou programov zapojených v províznom systéme.

5.4. Poskytovateľ sa zaväzuje vyplatiť Partnerovi za ním uskutočnené schválené konverzie províziu podľa článku 6 týchto obchodných podmienok.

5.5. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať si na schválenie propagačné e-maily a ďalšie texty, ktoré Partner chce v kampani použiť.

5.6. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť či dopĺňať znenie týchto obchodných podmienok. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Zmenu obchodných podmienok je Poskytovateľ povinný Partnerovi oznámiť prostredníctvom kontaktného e-mailu, ktorý Partner zadal pri registrácii. Nové znenie obchodných podmienok bude voči Partnerovi účinné od jeho oznámenia.

 

6.  PROVÍZIA

6.1. Výška provízie je uvedená v províznom systéme u každej kampane zvlášť.

6.2. Provízie budú Poskytovateľom schvaľované vždy bezodkladne po uplynutí lehoty, počas ktorej právne predpisy alebo obchodné podmienky Poskytovateľa umožňujú spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy. Schvaľovanie konverzie prebieha manuálne. O schválení provízie bude Partner informovaný prostredníctvom svojho provízneho účtu.

6.3. Provízie budú schválené u tých konverzií, kde prišlo k riadnemu a plnému uhradeniu tovaru či služby propagovanej v kampani.

6.4. Za zrušené či stornované objednávky alebo pri odstúpení zákazníka od zmluvy nevzniká Partnerovi nárok na províziu.

 

7.  VÝPLATA PROVÍZIE

7.1. Partner má nárok na výplatu provízie, ak je súčet schválených provízií v jeho províznom účte vyšší ako suma uvedená na webovom rozhraní provízneho systému (tj. určená v dohode o spolupráci).

7.2. Ak zostatok provízie na províznom účte Partnera prekročí čiastku uvedenú vyššie, má Partner možnosť požiadať o vyplatenie provízie prostredníctvom svojho provízneho účtu. Na základe žiadosti Partnera bude Partnerovi zaslaný report, v ktorom bude uvedená výsledná suma, ktorú si môže Partner nechať vyplatiť.

7.3. Výplata sumy prebieha oproti vystavenej faktúre, kedy splatnosť faktúry vystavenej Partnerom nesmie byť menej ako 14 dní od jej doručenia Poskytovateľovi. Ak je na faktúre uvedené kratšie obdobie splatnosti, je faktúra splatná 14 dní od doručenia.

7.4. Vyplácanie provízií prebieha výhradne bankovým prevodom v EUR na bankový účet Partnera vedený v banke na území Slovenskej republiky alebo Slovenska, pričom Partner je povinný oznámiť poskytovateľovi všetky údaje potrebné pre uskutočnenie platby (najmä číslo účtu). Provízie nebudú vyplácané v hotovosti, zloženkou ani iným spôsobom, ak nebude medzi Partnerom a Poskytovateľom dohodnuté inak.

8.  NÁMIETKY PARTNERA

8.1. Partner má v prípade pochybností, najmä o správnosti evidencie sprostredkovaných konverzií alebo schválených provízií možnosť uplatniť u Poskytovateľa svoje námietky. V takom prípade je Partner povinný predložiť všetky dostupné údaje a záznamy, ktoré s námietkami súvisia.

8.2. Partner má právo uplatniť svoje námietky do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti, ktorá je dôvodom námietky. Na neskoršie námietky nie je Poskytovateľ povinný reagovať.

8.3. Námietky musia byť Partnerom zaslané Poskytovateľovi v písomnej forme, ktorou sa rozumie tiež e-mailová správa zaslaná na kontaktný e-mail Poskytovateľa. Za riadne uplatnenú námietku sa považuje iba taká námietka, ktorá je Poskytovateľovi riadne doručená, je čitateľná a obsahuje všetky informácie a podklady, ktoré sú potrebné k úplnému posúdeniu námietky Poskytovateľom.

8.4. Posúdenie a rozhodnutie o podaných námietkach je plne v kompetencii Poskytovateľa. Námietky sú Poskytovateľom vybavované spravidla v lehote 30 dní odo dňa ich doručenia Poskytovateľovi. Rozhodnutie Poskytovateľa je potom oznámené Partnerovi.

 

9.  TRVANIE DOHODY O SPOLUPRÁCI A JEJ ZÁNIK

9.1. Dohoda o spolupráci je uzatvorená na dobu špecifikovanú v podmienkach kampane, prípadne na dobu neurčitú.

9.2. K zániku dohody o spolupráci môže dôjsť:

   a) Dohodou medzi Poskytovateľom a Partnerom.

   b) Výpoveďou Poskytovateľa alebo Partnera. Výpoveď musí byť podaná v písomnej forme alebo e-mailom a doručená druhej zmluvnej strane, a to aj bez udania dôvodov. Dohoda o spolupráci zaniká dňom doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

   c) Odstúpením od dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený od dohody odstúpiť, ak bude preukázané, že Partner postupuje v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. Oznámenie o odstúpení musí byť podané v písomnej forme alebo e-mailom a doručené Partnerovi s uvedením dôvodu odstúpenia. Dohoda o spolupráci potom zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení Partnerovi. Odstúpením od dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa zaniká Partnerovi nárok na dosiaľ nevyplatené provízie. V prípade, že porušením týchto obchodných podmienok alebo právnych predpisov vznikla Poskytovateľovi škoda, je Partner povinný ju nahradiť v plnej výške (výška škody sa neznižuje o nevyplatené provízie).

9.3. Zánik dohody o spolupráci nemá vplyv na prípadné nároky na náhradu škody.

9.4. V prípade zániku dohody o spolupráci na základe dohody alebo výpovede je Partner oprávnený vyžiadať si vyplatenie provízií u Poskytovateľa, na ktoré mu ku dňu zániku zmluvy o spolupráci vznikol nárok. Provízie budú Partnerovi vyplatené najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

 

10.  Ochrana osobných údajov

10.1. Poskytovateľ prehlasuje, že údaje Partnera budú chránené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Práva Partnera na informácie o spracovaní osobných údajov, právo požadovať opravu či ďalšie práva sa riadia platným znením zákona o ochrane osobných údajov.

10.2. Registráciou do provízneho systému vyjadruje Partner svoj súhlas so zasielaním e- mailových správ, ktoré budú slúžiť na zasielanie noviniek a informácií súvisiacich s kampaňami v províznom systéme či s predmetom podnikania Poskytovateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

10.3. Pri realizácii kampaní, najmä pri zasielaní e-mailových správ, sa Partner zaväzuje dodržiavať právne predpisy Českej republiky, najmä zákon č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti.

10.4. V prípade, že pri realizácii kampaní dôjde k porušeniu právnych predpisov podľa predchádzajúceho článku 10.3 Partnerom, nesie za toto porušenie výlučnú zodpovednosť Partner. V prípade, že bude po Poskytovateľovi v súvislosti s takou nezákonnou činnosťou Partnera požadované peňažné plnenie, má Poskytovateľ voči Partnerovi nárok na úhradu takého plnenia, vrátane nákladov na právne zastúpenie.

 

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 1. 4. 2021.