WARUNKI UŻYWANIA STRON INTERNETOWYCH
Ważne i obowiązujące od 1.10.2021

Operatorem stron internetowych www.easylingo.com jest firma Online learning s.r.o. (zwany dalej „Operatorem“), która korzysta z prawa własności do tych stron internetowych.  Zabrania się kopiowania jakiejkolwiek części treści, wyglądu lub kodu programowego stron internetowych.

Operator ustanawia niniejszym warunki użytkowania stron internetowych www.easylingo.com (zwane dalej „Warunki“). Niniejsze warunki obowiązują wszystkie osoby, które zamierzają korzystać z odpowiednich stron www.easylingo.com.

Zakazane jest ingerowanie w jakikolwiek sposób bez zgody Operatora do technicznej treści lub zawartości stron www.easylingo.com.

Niemniej jednak Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność opublikowanych informacji. Wszystkie informacje opublikowane na tych stronach mają jedynie charakter informacyjny.

Operator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części tych warunków, nawet bez wcześniejszego uprzedzenia. Wszelkie takie zmiany są wiążące dla użytkowników stron.

MATERIAŁY NA TYCH STRONACH INTERNETOWYCH

Materiały na tych stronach internetowych są chronione prawem autorskim firmy Online learning s.r.o. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Jeśli nie określono inaczej jest zapewnione niewyłączne, nieprzenaszalne i ograniczone prawo dostępu, wyświetlania i korzystania tych stron internetowych.

DOKŁADNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ DANYCH

Operator dokłada wszelkich starań, aby strony internetowe zawierały dokładne, kompletne i aktualne dane oraz informacje. Nie podaje ale żadnych gwarancji ani oswiadczeń w tym zakresie. Zwraca uwagę, że storny internetowe mogą zawierać nieprawidłowe i niekompletne dane lub błędy, które będą poprawione, jak tylko zostaną odkryte.

Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści tych stron internetowych. Strony są aktualizowane. Operator zastrzega sobie prawo strony do aktualizowania, modyfikacji, uzupełniania lub modyfikowania w inny sposób danych zawartych na stronach internetowych w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Korzystanie i przeglądanie tych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko. Operator w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, nadzwyczajne lub inne szkody powstałe w wyniku korzystania z tych stron internetowych, nawet jeśli zostało wcześniej zgłoszone możliwe wystąpienie takich szkód.

Cokolwiek przeniesiesz lub umieścisz na stronach, stanie się własnością firmy Online learning s.r.o. i może zostać wykorzystane w dowolnym celu (z wyjątkiem danych osobowych). Jednocześnie operator nie jest zobowiązany do korzystania z tych wpisów i ma prawo do usunięcia tych wpisów ze stron internetowych oraz z aplikacji w dowolnym momencie według własnego uznania. 

Przeglądając stony internetowe i podając dane osobowe,  jednocześnie użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie Online learning s.r.o., która jest upoważniona do przechowywania tych danych osobowych i wykorzystywania ich w celu komunikacji z użytkownikiem. Użytkownik wyrażą zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Online learning s.r.o. Użytkownik może w dowolnym momencie złożyć pisemny wniosek o usunięcie swoich danych osobowych z bazy Operatora.

ANULOWANIE REJESTRACJI UŻYTKOWNIKA

Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia z systemu w dowolnym momencie, bez odszkodowania, dowolnego konta użytkownika, które zostało utworzone przez użytkownika w celu przekazania, czy to odpłatnie lub bezpłatnie, konta innemu użytkownikowi, służy do popełniania lub ułatwienia popełniania przestępstwa  lub działalności, która jest sprzeczna z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi lub moralnymi firmy lub której użytkownik próbował naruszać stabilność i funkcjonowanie świadczonych przez operatora usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy odwiedzający te strony internetowe wyrażą zgodę na to, że nie będzie ingerować w standardowe działanie lub integralność tych stron internetowych.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie, niedostępność lub słaby dostęp do stron internetowych oraz usług na nich proponowanych.

PYTANIA, WARUNKI I MOŻLIWE REKLAMACJE

Pytania, sugestie i możliwe reklamacje dotyczące usług operatora lub warunków korzystania z tych stron internetowych mogą być przesyłane przez użytkowników za pośrednictwem kontaktów wymienionych na tych stronch internetowych.

Warunki używania stron www.easylingo.com zostały opublikowane 1.10.2021 i są ważne i obowiązują od tej daty.

WARUNKI KORZYSTANIA Z KURSÓW ONLINE

 1. Licencja kursów dożywotnich jest ważna 5 lat i jeśli 12 miesięcy przed wygaśnięciem licencji nie zostaniemy poinformowani o jej przedłużeniu, zostanie ona automatycznie bezpłatnie przedłużona. Napisz do nas.
 2. Lektor pod ręką jest to usługa realnych lektorów, dostępnych dla studentów  za pośrednictwem “chatu”, dostępnego za pomocą jednego kliknięcia na ikonę lektora bezpośrednio w gabinecie Online. Lektorzy są dostępni co najmniej w każdy dzień roboczy od 8 do 16 czasu środkowoeuropejskiego.
 3. Nie ma możliwości usunięcia wyników już rozpoczętego kursu i korzystania z kursu, jak by był nowy. Możliwy jest powrót do dowolnego materiału i ćwiczenia na kursie nawet po ukończeniu całego kursu i uzyskaniu certyfikatu. Powtarzanie ćwiczeń nie jest w żaden sposób ograniczone.
 4. Zawartość jednego kursu w ofercie zawiera materiał do nauki na 6 miesięcy, podczas nauki 20 minut dziennie każdego dnia roboczego (10 minut powtarzania omówionego materiału, 10 minut postępu na kursie).
 5. Pojedyncze poziomy językowe są rozumiane w następujący sposób – A1-, A1+, A2-, A2+, B1-, B1+. B2-, B2+, C1,C2. Oznaczenie poziomów A1, A2, B1, B2, C1, C2 odpowiada Wspólnemu Europejskiemu Opisowi Kształcenia Językowego.
 6. Jeśli student podaje publicznie swoje imię i zdjęcie profilowe na portalach społecznościowych, wyraża zgodę na ich wykorzystanie w gabinecie online lub na stronach internetowych dostawcy kursów e-learning.
 7. Subskrypcja językowa – abonamenty są opłacane jednorazowo w przypadku półrocznego lub rocznego abonamentu. W przypadku abonamentu miesięcznego jest on opłacany cyklicznymi płatnościami, które są automatycznie potrącane co miesiąc z karty płatniczej, która została zapisana podczas pierwszej płatności. Subskrypcja jest aktywna do momentu jej anulowania w gabinecie lub anulowania w naszej obsłudze klienta. Klient zawsze musí zrezygnować  z kolejnej płatności. Po rezygnacji z subskrypcji zostanie dokończony zapłacony okres i następnie dojdzie do anulowania dostępu do kursów abonamentowych.
 8. Płatności cykliczne oznaczają automatyczne pobieranie płatności za świadczoną usługę w częstotliwości, która została podana w zamówieniu. Najczęściej jest to miesięczne pobieranie opłaty. Opłata za usługę jest stała, jej wysokość jest zawsze taka sama jak zamówienie i płatność za pierwszy okres abonamentu. Płatność jest pobierana automatycznie za pomocą bramki płatniczej zawsze w dniu, w którym doszło do zamówienia i opłacenia pierwszej płatności (np. jeśli zamówienie i pierwsza płatność będzie 1. 1. 2017, kolejna płatność zostanie automatycznie pobrana 1. 2. 2017). Użytkownik jest informowany na e-mail, który podał podczas rejestracji, o tym, że płatność jest pobrana. Klient zawsze zobaczy czas swojej subskrypcji na swoim koncie. Aby anulować cykliczne płatności, skontaktuj się z nami na info@easylingo.com.

W przypadku płatności cyklicznych, klient wyraża zgodę na:

 • ustanowienia i parametry płatności cyklicznych,
 • zapisanie danych płatniczych na stronie bramki płatniczej– dane karty płatniczej są przetwarzane przez operatora zgodnie z międzynarodowym standardem bezpieczeństwa.

POWSTANIE STOSUNKÓW UMOWNYCH

 1. Stosunek umowny między Online learning s.r.o., z siedzibą Nerudova 198/36, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, České republika, IČ 27477169 (dalej tylko „OL“) i użytkowniekiem kursu (dalej tylko „użytkownik“) powstaje po otrzymaniu płatności za kurs.
 2. Po wysłaniu wiążącego zamówienia i dokonaniu płatności, użytkownik otrzyma potwierdzenie na e-mail ze wszystkimi informacjami i kurs zostanie aktywowany.

 3. Wszystkie potwierdzone zamówienia przez użytkownika są dostępne po zalogowaniu na jego koncie.

CENA KURSU

 1. Cena odpowiedniego kursu (dalej tylko „kursowe“) ustalona jest na okres kilku miesięcy czy rok, wedug cennika OL, który jest aktualizowany na każde półrocze i jest do dyspozycji na stronie webu www.easylingo.com.
 2. Płatności cykliczne oznaczają automatyczne pobieranie płatności za świadczoną usługę w częstotliwości podanej w zamówieniu. Najczęściej jest to miesięcznie pobierane kursowe. Płatność za usługę jest stała, jej wysokość jest zawsze identyczna z zamówieniem i płatnością za pierwszy okres subskrypcji.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik niniejszym wyrażą zgodę na zgromadzanie informacji o swojej osobie, wyłącznie na potrzeby administracyjne i naukowe OL. Użytkownik niniejszym wyraźnie wyraża zgodę na zapisanie swojego adresu, telefonu, emaila, ewentualnie innych informacji dotyczących płatnika za kurs do bazy. 
 2. Poprzez uiszczenie opłaty za kursowe użytkownik zgadza się z warunkami użytkowania oraz regulaminem, które są dostępne na stronie www.easylingo.com
 3. Użytkownik nie ma prawa udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim. W przypadku naruszenia tej zasady OL ma pełne prawo do anulowania konta studenta bez podania powodu i kursowe nie zostanie zwrócone.
 4. Użytkownik kursu językowego online jest upoważniony do korzystania z wszelkich mulitimedialnych materiałów dydaktycznych wyłącznie do celów związanych z nauczaniem i nie ma prawa ich udostępniać osobom trzecim. W przypadku naruszenia tej zasady OL ma pełne prawo do anulowania konta studenta bez podania powodu i kursowe nie zostanie zwrócone.
 5. Wszystkie teksty, ćwiczenia, wykłady multimedialne, wykłady gramatyki i słownictwa, nagrania MP3 i wideo są chronione prawem autorskim.
 6. OL niniejszym wyraźnie zakazuje jakąkolwiek inną dystrybucję  lub udostępnianie zawartości OL osobom trzecim.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że system nauczania OL rozwija się w oparciu o informacje zwrotne od użytkowników i najnowsze trendy w nauczaniu online. W związku z tym niektóre funkcje systemu nauczania mogą być aktualizowane, zakończone lub zastąpione nowymi.
 8. W przypadku trudności użytkownik ma do dyspozycji naszą pomoc techniczną. Skontaktuj się z nami.

REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. OL odpowiada wobec użytkownika, że kursy online po otrzymaniu nie mają wad i posiadają takie właściwości, które OL opisał lub których użytkownik oczekiwał w związku z uwagą na charakter produktu.
 2. Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Użytkownik nie ma obowiązku do wskazania przyczyny odstąpienia od umowy. Termin odstąpienia od umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli zawiadomienie o odstąpieniu zostanie wysłane na adres info@easylingo.com.
 3. Jeśli użytkownik odstąpi od umowy, OL gwarantuje zwrot kursowego bez zbędnej zwłoki.

Życzymy Ci wiele sukcesów w nauce na naszym kursie językowym online.