PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Platné a účinné od 30.8.2012

 Provozovatelem internetových stránek www.easylingo.com je společnost Online learning s.r.o. (dále jen jako „Provozovatel“), který vykonává majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či programového kódu internetových stránek.

 Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.easylingo.com (dále jen jako „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.easylingo.com.

 Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.easylingo.com. 

 Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací. Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

 Provozovatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení podmínky kdykoli měnit, upravovat, přidávat či odstraňovat části těchto podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Jakékoli takové úpravy jsou pro uživatele stránek závazné.

MATERIÁLY NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem společnosti Online learning s.r.o. Všechna práva jsou vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, poskytujeme Vám neexkluzivní, nepřenosné a omezené právo přístupu, zobrazení a použití těchto webových stránek.

 PŘESNOST A AKTUÁLNOST ÚDAJŮ

Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí, aby webové stránky obsahovaly přesné, úplné a aktuální údaje a informace. Neposkytuje však v tomto ohledu žádné záruky ani prohlášení. Upozorňuje, že webové stránky mohou obsahovat nesprávné a neúplné údaje či chyby, které budou opraveny, jakmile je provozovatel odhalí. 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby či opomenutí v obsahu těchto webových stránek. Stránky jsou aktualizovány. Provozovatel si vyhrazuje právo stránky kdykoliv a bez jakéhokoliv upozornění aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat či jinak měnit údaje obsažené na stránkách. 

Užívání a prohlížení těchto webových stránek je na Vaše nebezpečí. Provozovatel nenese v žádném případě jakoukoli odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné či jiné následné škody způsobené použitím těchto webových stránek, a to i kdyby bylo na možnost takových škod upozorněno předem. 

Cokoli přenesete či umístíte nastránky, stane se majetkem společnosti Online learning s.r.o. a může být užíváno pro jakýkoli účel (s výjimkou osobních údajů). Zároveň provozovateli nevzniká povinnost tyto příspěvky jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení z webových stránek a aplikací odstranit. 

Prohlížením webových stránek a poskytnutím osobních údajů uživatel zároveň souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů společnosti Online learning s.r.o., je tato společnost oprávněna tyto osobní údaje uchovat a použít za účelem komunikace s uživatelem. Uživatel s použitím a zpracování takovýchto údajů společností Online learning s.r.o. výslovně souhlasí. Uživatel má možnost kdykoliv písemně požádat o vymazání svých údajů z databáze Provozovatele.

OPAKOVANÉ PLATBY – MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ 
Měsíční předplatné je hrazeno měsíčními opakovanými platbami, které se každý měsíc automaticky strhávají z platební karty, která byla zadána k první platbě. Částka opakované platby je fixní a výše plateb se shoduje s první platbou předplatného. Frekvence strhávání opakované platby je fixní, děje se tak jednou za měsíc.  Předplatné je aktivní dokud nedojde k odhlášení. Od předplatného se lze odhlásit kontaktováním zákaznické podpory na e-mailu info@easylingo.com. Klient se vždy odhlašuje od následující platby. 

ZRUŠENÍ REGISTRACE UŽIVATELŮ

Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet, který slouží či byl vytvořen uživatelem za účelem postoupení, ať už úplatného či bezúplatného jinému uživateli, slouží k páchání či napomáhání k páchání trestné činnosti či aktivity, která, je v rozporu s obecně uznávanými etickými či morálními pravidly společnosti či jehož uživatel se svým jednání pokusil narušit stabilitu a chod provozovatelem poskytovaných služeb.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Každý návštěvník těchto webových stránek souhlasí s tím, že nebude narušovat standardní provoz či celistvost těchto webových stránek.

 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost těchto webových stránek a služeb na nich nabízených.

DOTAZY, PODNĚTY A PŘÍPADNÉ STÍŽNOSTI

Dotazy, podněty a případné stížnost týkající se služeb provozovatele či podmínek užití těchto webových stránek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto webových stránkách.

Podmínky užívání stránek www.easylingo.com byly zveřejněny 30.8.2012 a od tohoto data jsou platné a účinné.

PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ ONLINE KURZŮ

 1. Licence doživotních kurzů je platná 5 let a pokud nás 12 měsíců před vypršením licence požádáte o její prodloužení, bezplatně ji obratem prodloužíme. Napište nám.
 2. Lektor po ruce je služba reálných lektorů, kteří jsou studentům k dispozici prostřednictvím “chatu” dostupným jediným kliknutím na ikonu lektora přímo v Online studovně. Lektoři jsou k dispozici minimálně každý pracovní den od 8 do 16 hodin CET.
 3. Výsledky již jednou započatého studia není možné vymazat a studovat tak kurz, jako by byl nový. Nicméně k jakékoli látce a procvičování v kurzu je možné se libovolně vracet a to i po prostudování celého kurzu a získání certifikátu. Opakování cvičení není nijak omezeno.
 4. Obsah jednoho kurzu v nabídce obsahuje studijní látku na 6 měsíců, při studiu 20 minut každý pracovní den (10 minut opakování probrané látky, 10 minut postup v kurzu dál).
 5. Jednotlivé jazykové úrovně jsou vnímané následovně – A1-, A1+, A2-, A2+, B1-, B1+. B2-, B2+, C1,C2. Značení úrovní A1, A2, B1, B2, C1, C2 odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky.
 6. Pokud student uvádí veřejně své jméno a profilovou fotografii na sociálních sítích, souhlasí s tím, že mohou být využity v online studovně nebo na internetových stránkách poskytovatele e-learningových kurzů.
 7. Jazykové předplatné – předplatné je hrazeno jednorázově u půlročního nebo ročního předplatného. V případě měsíčního předplatného je hrazeno opakovanými platbami, které se každý měsíc automaticky strhávají z platební karty, která byla zadána k první platbě. Předplatné je aktivní, dokud nedojde k jeho stornu ve studovně nebo zrušení na naší zákaznické podpory. Klient se vždy odhlašuje  od následující platby. Po odhlášení doběhne předplacené období a poté dojde ke zrušení přístupu do kurzů předplatného.
 8. Opakované platby představují automatické strhávání platby za poskytovanou službu ve frekvenci, která byla uvedena v objednávce. Nejčastěji se jedná o měsíční strhávání kurzovného. Platba za službu je fixní, tedy její výše je vždy totožná s objednávkou a platbou za první období předplatného. Platba je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány vždy ke dni, kdy došlo k objednávce a uhrazení první platby (např. pokud objednávka a první platba proběhnou 1. 1. 2017, další platba bude automaticky stržena dne 1. 2. 2017). O tom, že platba je založena, jako opakovací, je uživatel informován v e-mailu, kterým se zaregistroval ke svému účtu. Dobu předplatného zákazník vždy vidí u svého kurzu v rámci svého účtu. Pro zrušení opakované platby nás kontaktujte na info@easylingo.com.

 Při vzniku opakované platby zákazník souhlasí: 

 • se založením a parametry opakované platby,
 • s uložením platebních údajů na straně platební brány – s údaji vaší platební karty nakládá provozovatel platební brány podle mezinárodního bezpečnostního standardu. 

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Smluvní vztah mezi Online learning s.r.o., se sídlem Nerudova 198/36, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, České republika, IČ 27477169 (dále jen jako „OL“) a účastníkem kurzu (dále jen jako „účastník“) vzniká okamžikem obdržení platby kurzovného.
 2. Po odeslání závazné objednávky a uhrazení platby bude účastníkovi zaslán potvrzující e-mail s veškerými informacemi a bude mu aktivován kurz.
 3. Veškeré dosud účastníkem učiněné objednávky jsou dostupné po přihlášení na jeho účet.

 CENA KURZU

 1. Cena příslušného kurzu (dále jen jako „kurzovné“) je stanovena na období více měsíců či roku, podle ceníku OL, který je aktualizován pro každé příslušné pololetí a je k dispozici na webu www.easylingo.com.
 2. Opakované platby představují automatické strhávání platby za poskytovanou službu ve frekvenci, která byla uvedena v objednávce. Nejčastěji se jedná o měsíční strhávání kurzovného. Platba za službu je fixní, tedy její výše je vždy totožná s objednávkou a platbou za první období předplatného. 
 3. DPH kurzovného rozepisujeme na daňových dokladech. Obecné jazykové kurzy jsou osvobozené od DPH. Důvody fakturace bez DPH: Kurzovné je osvobozeno od DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 57 odst. 1) písm. f) zákona o DPH. Na slovíčkové a odborné kurzy se vztahuje klasické DPH 21 %.

 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

 1. Účastník tímto dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní a studijní potřeby OL. Účastník tímto výslovně svoluje k uložení své adresy, telefonu, emailu, popř. dalších informací týkajících se plátce kurzu do databáze OL.
 2. Uhrazením kurzovného vyslovuje účastník svůj souhlas s podmínkami užití a se smluvními podmínkami, které jsou dostupné na webu www.easylingo.com.
 3. Účastník není oprávněn propůjčovat svůj login a heslo třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má OL plný nárok zrušit jeho studijní účet bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné.
 4. Účastník online jazykového kurzu je oprávněn využívat veškeré multimediální výukové materiály výhradně pro své studijní potřeby a nemá právo je jakkoli zpřístupňovat třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má OL plný nárok zrušit jeho studijní účet bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné.
 5. Veškeré texty, cvičení, multimediální výklady, výklady gramatiky a slovíček, MP3 poslechy a video nahrávky jsou chráněny autorským zákonem.
 6. OL tímto výslovně zakazuje jakoukoliv další distribuci či zpřístupňování obsahu OL třetím osobám.
 7. Účastník bere na vědomí, že studijní systém společnosti OL se vyvíjí na základě zpětné vazby uživatelů a dle nově dostupných moderních trendů v online výuce. Z toho důvodu mohou být některé funkce výukového systému aktualizovány, ukončeny či nahrazeny novými.
 8. V případě jakýchkoliv potíží je účastníkovi k dispozici naše zákaznická podpora. Kontaktujte nás. 

 REKLAMAČNÍ ŘÁD A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. OL zodpovídá účastníkovi, že online kurzy při převzetí nemají vady a mají takové vlastnosti, které OL popsal nebo které účastník očekával s ohledem na povahu zboží.
 2. Účastník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Účastník není povinen uvádět důvody pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud je oznámení o odstoupení v průběhu lhůty odesláno na adresu info@easylingo.com.
 3. Pokud účastník odstoupí od smlouvy, garantuje OL vrácení kurzovného, a to bez zbytečného odkladu.

 Přejeme vám mnoho úspěchů při studiu v našich online jazykových kurzech.