PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK

Platné a účinné od 30.8.2012

Provozovateľ internetových stránok www.easylingo.com je spoločnosť Online
learning s.r.o. (ďalej len ako “Provozovateľ”), ktorá vykonáva majetkové práva k
týmto internetovým stránkam. Je zakázané kopírovanie akýchkoľvek častí obsahu,
vzhľadu či programového kódu internetových stránok.
Provozovateľ týmto vydáva podmienky pre užívanie internetových stránok
www.easylingo.com (ďalej len ako “Podmienky”). Tieto podienky sa vzťahujú na
všetky osoby, ktoré majú v úmysle užívať príslušné stránky www.easylingo.com.
Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Provozovateľa do
technickej podstaty či obsahu stránok www.easylingo.com.
Napriek tomu Provozovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a
aktuálnosť zverejnených informácií. Všetky informácie zverejnené na týchto
stránkach sú iba informatívnej povahy.
Provozovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia podmienky kedykoľvek
zmeniť, upravovať, pridávať či odstraňovať časti týchto podmienok, a to aj bez
predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek takéto úpravy sú pre užívateľa stránok
záväzné.

MATERIÁLY NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH

Materiály na týchto webových stránkach sú chránené autorským právom spoločnosti
Online learning s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Ak nie je špecifikované inak,
poskytujeme vám neexkluzívne, neprenosné a obmedzené právo prístupu,
zobrazenia a použitia týchto webových stránok.

PRESNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ ÚDAJOV

Provozovateľ vyvíja primerané úsilie, aby webové stránky obsahovali presné, úplné a
aktuálne údaje a informácie. Neposkytuje však v tomto ohľade žiadne záruky ani
prehlásenia. Upozorňuje, že webové stránky môžu obsahovať nesprávne a neúplné
údaje či chyby, ktoré budú opravené, akonáhle ich provozovateľ odhalí.
Provozovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby či opomenutia v
obsahu týchto webových stránok. Stránky sú aktualizované. Provozovateľ si
vyhradzuje právo stránky kedykoľvek a bez akýchkoľvek upozornení aktualizovať,
upravovať, modifikovať, doplňovať či inak meniť údaje obsiahnuté na stránkach.
Užívanie a prehliadanie týchto webových stránok je na Vaše nebezpečenstvo.
Provozovateľ nenesie v žiadnom prípade akúkoľvek zodpovednosť za priame,
nepriame, mimoriadne, či iné následné škody spôsobené používaním týchto
webových stránok, a to aj keby bolo na možnosť takýchto škôd dopredu upozornené.

Čokoľvek prenesiete či umiestnite na stránky, sa stane majetkom spoločnosti Online
learning s.r.o. a môže byť použité pre akýkoľvek účel (s výnimkou osobných údajov).
Zároveň provozovateľovi nevzniká povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je
oprávnený tieto príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia z webových
stránok a aplikácie odstrániť.
Prehliadaním webových stránok a poskytnutím osobných údajov užívateľ zároveň
súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti Online learning s.r.o., je
táto spoločnosť oprávnená tieto osobné údaje uchovať a použiť za účelom
komunikácie s užívateľom. Užívateľ s použitím a spracovaním takýchto údajov
spoločnosti Online learning s.r.o. vyslovene súhlasí. Užívateľ má možnosť
kedykoľvek písomne požiadať o vymazanie svojich údajov z databázy
Provozovateľa.

ZRUŠENIE REGISTRÁCIE UŽÍVATEĽOV

Provozovateľ si vyhradzuje právo zo systému kedykoľvek bez náhrady vymazať
akýkoľvek užívateľský účet, ktorý slúži či bol vytvorený užívateľom za účelom
postúpenia, či už úplatného či bezúplatného inému užívateľovi, slúži k páchaniu či
napomáhaniu k páchaniu trestnej činnosti či aktivity, ktorá je v rozpore so
všeobecnými uznávanými etickými či morálnymi pravidlami spoločnosti či ktorého
užívateľ sa svojim jednaním pokúsil narušiť stabilitu a chod provozovateľom
poskytovaných služieb.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

Každý návštevník týchto webových stránok súhlasí s tým, že nebude porušovať
štandardný chod či celistvosť týchto webových stránok.
Provozovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť, nedostupnosť
či zlú dostupnosť týchto webových stránok a služieb na nich ponúkaných.

OTÁZKY, PODNETY A PRÍPADNÉ SŤAŽNOSTI

Otázky, podnety a prípadné sťažnosti týkajúce sa služieb provozovateľa či
podmienok užitia týchto webových stránok môžu užívatelia posielať prostredníctvom
kontaktov uvedených na týchto webových stránkach.
Podmienky užívania stránok www.easylingo.com boli zverejnené 30.8.2012 a od
tohto dátumu sú platné a účinné.

PODMIENKY VYUŽÍVANIA ONLINE KURZOV

1. Licencia doživotných kurzov je platná 5 rokov a pokiaľ nás 12 mesiacov pred
vypršaním licencie požiadate o jej predĺženie, bezplatne ju obratom predĺžime.
Napíšte nám.
2. Lektor po ruke je služba reálnych lektorov, ktorí sú študentom k dispozícii
prostredníctvom “chatu” dostupným jediným kliknutím na ikonu lektora priamo

v Online študovni. Lektori sú k dispozícii minimálne každý pracovný deň od 8
do 16 hodiny CET.
3. Výsledky už raz začatého štúdia nie je možné vymazať a študovať tak kurz,
ako keby bol nový. Napriek tomu k akejkoľvek látke a precvičovaní v kurze je
možné sa ľubovoľne vracať, a to aj po preštudovaní celého kurzu a získaní
certifikátu.Opakovanie cvičení nie je nijako obmedzené.
4. Obsah jedného kurzu v ponuke obsahuje študijnú látku na 6 mesiacov, pri
štúdiu 20 minút každý pracovný deň (10 minút opakovania preberanej látky,
10 minút nová látka)
5. Jednotlivé jazykové úrovne sú vnímané nasledovne – A1-, A1+, A2-, A2+, B1-,
B1+, C1, C2. Označenie úrovní A1,A2,B1,B2,C1,C2 zodpovedá Spoločnému
európskemu referenčnému rámcu pre jazyky.
6. Pokiaľ študent verejne uvádza svoje meno a profilovú fotografiu na sociálnych
sieťach, súhlasí s tým, že môžu byť využité v online študovni alebo na
internetových stránkach poskytovateľa e-learningových kurzov.
7. Jazykové predplatné – predplatné je hradené jednorázovo pri polročnom alebo
ročnom predplatnom. V prípade mesačného predplatného je hradené
opakovanými platbami, ktoré sa každý mesiac automaticky strhávajú z
platobnej karty, ktorá bola zadaná pri prvej platbe. Predplatné je aktívne,
pokiaľ nedôjde k jeho stornu v študovni alebo zrušeniu prostredníctvom našej
zákazníckej podpory. Klient sa vždy odhlasuje od nasledujúcej platby. Po
odhlásení dobehne predplatené obdobie a potom dôjde k zrušeniu prístupu do
kurzov predplatného.
8. Opakované platby predstavujú automaticky strhávané platby za poskytovanú
službu vo frekvencii, ktorá bola uvedená v objednávke. Najčastejšie sa jedná o
mesačné strhávanie kurzovného. Platba za službu je fixná, to znamená, že jej
výška je vždy rovnaká s objednávkou a platbou za prvé obdobie predplatného.
Platba je strhávaná automaticky prostredníctvom zabezpečenej platobnej
brány vždy ku dňu, keď došlo k objednávke a uhradeniu prvej platby (napr. ak
objednávka a prvá platba prebehnú 1.1.2017, ďalšia platba bude automaticky
strhnutá dňa 1.2.2017). O tom, že platba je založená, ako opakovacia, je
užívateľ informovaný prostredníctvom e-mailu, ktorým sa zaregistroval ku
svojmu účtu. Dobu predplatného zákazník vždy vidí u svojho kurzu v rámci
svojho účtu. Pre zrušenie opakovanej platby nás kontaktujte na
info@easylingo.com.
Pri vzniku opakovanej platby zákazník súhlasí:
● so založením a parametrami opakovanej platby
● s uložením platobných údajov na strane platobnej brány – s údajmi vašej
platobnej karty narába provozovateľ platobnej brány podľa medzinárodného
bezpečnostného štandardu.

VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluvný vzťah medzi Online learning s.r.o., so sídlom Nerudova 198/36,
Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, České republika, IČ 27477169

(ďalej iba ako „OL“) a účastníkom kurzu (ďalej len ako „účastník“) vzniká v
okamihu obdržania platby kurzovného.
2. Po odoslaní záväznej objednávky a uhradení platby bude účastníkovi zaslaný
potvrdzujúci e-mail so všetkými informáciami a bude mu aktivovaný kurz.
3. Všetky doposiaľ účastníkom vytvorené objednávky sú dostupné po prihlásení
na jeho účet.

CENA KURZU

1. Cena príslušného kurzu (ďalej len ako “kurzovné”) je stanovená na obdobie
viacerých mesiacov, či rokov, podľa cenníku OL, ktorý je aktualizovaný pre
každý príslušný polrok a je k dispozícií na webe www.easylingo.com.
Opakované platby predstavujú automatické strhávanie platby za poskytovanú
službu vo frekvencii, ktorá bola uvedená v objednávke. Najčastejšie ide o
mesačné strhávanie kurzovného. Platba za službu je fixná, teda jej výška je
vždy rovnaká s objednávkou a platbou za prvé obdobie predplatného.

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

1. Účastník týmto dáva súhlas ku zhromažďovaniu informácií o svojej osobe, a to
iba pre administratívne a štúdijné potreby OL. Účastník výslovne dáva súhlas
k uloženiu svojej adresy, telefónu, emailu, popr. ďalších informácií týkajúcich
sa plátcu kurzu do databáze OL.
2. Uhradením kurzovného vyslovuje účastník svoj súhlas s podmienkami užitia a
so zmluvnými podmienkami, ktoré sú dostupné na webe www.easylingo.com.
3. Účastník nie je oprávnený prepožičiavať svoj login a svoje heslo tretím
osobám. V prípade porušenia tohto pravidla má OL plný nárok zrušiť jeho
študijný účet bez udania dôvodov a nevracať účastníkovi kurzovné.
4. Účastník online jazykového kurzu je oprávnený využívať všetky multimediálne
študijné materiály výhradne pre svoje študijné potreby a nemá právo ich
akokoľvek sprístupňovať tretím osobám. V prípade porušenia tohto pravidla
má OL plný nárok zrušiť jeho študijný účet bez udania dôvodov a nevracať
účastníkovi kurzovné.
5. Všetky texty, cvičenia, multimediálne výklady, výklady gramatiky a slovíčok,
MP3 audio súbory a video nahrávky sú chránené autorským zákonom.
6. OL týmto výslovne zakazuje akúkoľvek ďalšiu distribúciu či sprístupňovanie
obsahu OL tretím osobám
7. Účastník berie na vedomie, že študijný systém spoločnosti OL sa vyvíja na
základe spätnej väzby užívateľov a podľa novo dostupných moderných
trendov v online štúdiu. Z toho dôvodu môžu byť niektoré funkcie výučbového
systému aktualizované, ukončené či nahradené novými.
8. V prípade akýchkoľvek problémov je účastníkovi k dispozícii naša zákaznícka
podpora. Kontaktujte nás.

REKLAMAČNÝ PORIADOK A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. OL zodpovedá účastníkovi, že online kurzy pri prevzatí nemajú vady a majú
také vlastnosti, ktoré OL opísal alebo ktoré účastník očakával s ohľadom na
povahu veci.
2. Účastník má právo odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 dní od dňa uzavrenia
zmluvy. Účastník nie je povinný udať dôvody odstúpenia od zmluvy. Lehota
pre odstúpenie sa považuje za zachovanú, pokiaľ je oznámenie o odstúpení v
priebehu lehoty odoslané na adresu info@easylingo.com
3. Pokiaľ účastník odstúpi od zmluvy, garantuje OL vrátenie kurzovného, a to
bez zbytočného odkladu.
Prajeme vám veľa úspechov pri štúdiu v našich online jazykových kurzoch.