Predprítomný čas (Present Perfect)

Blog | 0 komentárov

V slovenčine sa predprítomný čas nevyskytuje, a preto pre nás môže byť náročnejší na pochopenie. Práve z tohto dôvodu sme pre vás vytvorili prehľadný článok, ktorý jasne vysvetľuje, prečo je predprítomný čas v angličtine dôležitý.

Predprítomný čas jednoduchý a priebehový v angličtine

Predprítomný čas má v anglickej gramatike svoje miesto a použijeme ho v niekoľkých situáciach. Najčastejšie predprítomný čas používame, keď hovoríme o deji, ktorý začal v minulosti a svojim trvaním alebo výsledkom ovplyvňuje, či zasahuje do prítomnosti. Predprítomný čas tiež použijeme napríklad v momente, keď opisujeme svoje skúsenosti a zážitky.

Pýtate sa, aký je rozdiel medzi predprítomným časom jednoduchým a priebehovým a kedy ktorý použiť? Odpovede nájdete v tomto súhrnnom článku. Povieme si tiež, ako sa oba časy tvoria a porovnáme si predprítomný čas s časom minulým.

Predprítomný čas jednoduchý (Present perfect simple)

Predprítomný čas je jedným z prítomných časov. Vyjadrením v predprítomnom čase oznamujeme, že sa niečo odohráva v prítomnosti, alebo sa k nej viaže. Činnosti, ktoré takto opisujeme, začali v minulosti a stále trvajú, presahujú do prítomnosti alebo ju ovplyvňujú.

Jednoducho povedané, predprítomný čas jednoduchý použijeme, keď hovoríme o situácii, ktorá začala v minulosti a stále trvá, alebo už skončila, ale svojím dejom ovplyvnila prítomnosť. Predprítomný čas jednoduchý sa zameriava na výsledok opisovaného deja.

Tvorenie predprítomného času jednoduchého

Ako tvoríme predprítomný čas jednoduchý?

podmet + have/has + minulé príčastie + zvyšok vety

Kladný tvar
Kladný tvar vety predprítomného času jednoduchého nie je náročný na vytvorenie, stačí si zapamätať vyššie spomínaný vzorec a podľa neho tvoriť vlastné vety. Dajte si ale pozor na 3. osobu jednotného čísla, kde namiesto pomocného slovesa have musíme použiť has.

 • I/You/We/They have seen two films today. – Dnes som videl dva filmy. (Ja, ty, my, oni)
 • He/She/It has seen two films today. – Dnes videl dva filmy. (On, ona, ono)

Záporný tvar
Zápor predprítomného času jednoduché ho tvoríme pomocou pridania záporky NOT za pomocné sloveso have. Zvyčajne sa namiesto have not používá skrátený tvar haven’t, ako vidíte v nasledujúcich príkladoch.

 • I/You/We/They haven’t seen this film yet. – Ešte som tento film nevidel. (Ja, ty my, oni)
 • He/She/It hasn’t seen this film yet. – Ešte tento film nevidel. (On, ona, ono)

Ďalšia možnosť ako vytvoriť zápor v predprítomnom čase je použitie slova never.

Never tvorí zápor vo vete, a preto už nepoužívame záporkou NOT k pomocnému slovesu HAVE.

 • I have never cried in the cinema. I have not never cried in the cinema. – Nikdy som neplakal v kine.

Otázka
Pri tvorbe otázky v predprítomnom čase iba prehodíme podmet a pomocné sloveso have/has.

 • Have I/you/we/they said it right? – Povedal som to správne? (ja, ty, my, oni)
 • Has he/she/it said it right? – Povedal to správne? (on, ona, ono)

Použitie predprítomného času jednoduchého

Ako študenti angličtiny sa v prípade predprítomného času často stretnete so zložitými poučkami. My si ale vysvetlíme tento čas jednoduchým spôsobom.

Kedy sa v angličtine používa predprítomný čas jednoduchý?
Pre správne použitie vám budú stačiť 4 základné poučky:

1) Čas, o ktorom hovoríme ešte neskončil
I have seen my friend today. Dnes som videl svojho kamaráta.
She has won three tournaments this year. Tento rok vyhrala tri turnaje.

2) Čas vôbec neurčíme
Have you seen my car keys? Nevidel si moje kľúče od auta?

3) S použitím výrazov ever a never
I have never been to Prague. Nikdy som nebol v Prahe.
Have you ever eaten an octopus? Jedol si niekedy chobotnicu?

4) Skúsenosti a zážitky
I have been to England. Bola som v Anglicku.

Tento rýchly prehľad vám umožnil prvotné zoznámenie s predprítomným časom jednoduchým. Ďaleko viac praktických príkladov a podrobné vysvetlenie tvorby tohto času nájdete v článku Predprítomný čas jednoduchý. Naučíte sa tam:

  • ako tvoriť predprítomný čas jednoduchý
  • kedy použiť predprítomný čas jednoduchý
  • kedy nemôžeme použiť predprítomný čas jednoduchý
  • najčastejšie chyby v predprítomnom jednoduchom čase

Predprítomný čas priebehový (Present perfect continuous)

Na rozdiel od predprítomného času jednoduchého, ktorý sa zameriava na výsledok deja, predprítomný čas priebehový sa sústredí na priebeh danej činnosti.

Stále hovoríme o predprítomnom čase: činnosti, ktoré takto opisujeme, začali v minulosti a ešte stále trvajú – presahujú do prítomnosti.

Tvorenie predprítomného času priebehového

Ako správne tvoriť vety v predprítomnom čase priebehovom?

podmet + have/has + minulé príčastie slovesa „to be“ + prítomné príčastie (-ing) + zvyšok vety

Kladný tvar
Kladný tvar predprítomného času priebehového sa od jednoduchého odlišuje len tým, že pridáme  minulé príčastie od slovesa „to bevýznamové sloveso s koncovkou -ing.

 • I/You/We/They have been repairing my car. – Opravujú svoje auto. (činnosť začala v minulosti)
 • He/She/It has been repairing his/her car. – Opravuje svoje auto. (on, ona, ono)

Záporný tvar
Zápor predprítomného času priebehového vytvoríme pridaním záporky NOT k pomocnému slovesu have/has. Používa sa veľmi zriedka, napríklad v momente, keď chceme povedať, že sme namiesto jednej činnosti robili nejakú inú.

 • I/You/We/They haven’t been repairing my car. – Neopravujem svoje auto. (já, ty, my, oni)
 • He/She/It hasn’t been repairing his/her car. Neopravuje svoje auto. (on, ona, ono)

Ako už vieme z predprítomného času jednoduchého, ďalšou možnosťou, ako vytvoriť zápor pri predprítomnom čase, je použitie slova never. To isté platí aj pre predprítomný čas priebehový.

Otázka
Pri tvorbe otázky v predprítomnom čase priebehovom opäť iba prehodíme podmet a pomocné sloveso have/has.

 • Have I/you/we/they been doing it right? – Robím to správne? (ja, ty, my, oni)
 • Has he/she/it been doing it right? – Robí to správne? (on, ona, ono)

Použitie predprítomného času priebehového

Predprítomný čas priebehový použijeme:

1) Pokiaľ hovoríme o činnosti (deji), ktorý začal v minulosti a ešte stále trvá.
I have been sitting here for ten minutes. Sedím tu desať minút.
Sadol som si pred desiatimi minútami, a ešte som nevstal, teda dej stále pokračuje.

2) Ak sa zameriavame na dej a nie na výsledok.
She has done her homework. – Urobila domácu úlohu.
X
She has been doing her homework. Pracuje na domácej úlohe.

V prvom prípade je dej ukončený úloha je už napísaná, a preto používame predprítomný čas jednoduchý. V druhom príklade dej pravdepodobne stále trvá – daná osoba začala úlohu písať v minulosti a (pravdepodobne) ju ešte stále píše. Použijeme teda predprítomný čas priebehový.

3) Pokiaľ hovoríme o deji (činnosti), ktorý viedol k niečomu, čo je súčasne aktuálne.
I am prepared because I have been training Som pripravený, pretože som trénoval.

Nedefinujem presný čas, kedy dej prebiehal, len ho uvádzam ako dôvod súčasného stavu. Použijeme predprítomný čas priebehový, nakoľko dávame najavo, že priebeh danej činnosti, je dôvod pre súčasný stav.

 

Tento súhrn vás zoznámil so základmi predprítomného času priebehového. Oveľa viac praktických príkladov spolu s podrobným vysvetlením tvorby tohto času nájdete v článku Predprítomný čas priebehový. Naučíte sa tam:

  • ako tvoriť predprítomný čas priebehový
  • kedy použť predprítomný čas priebehový
  • kedy nemôžeme použiť predprítomný čas priebehový
  • najčastejšie chyby v predprítomnom čase priebehovom

Príslovky a predložky spájajúce sa s predprítomným časom

Predprítomný čas sa v angličtine často používa v spojení s týmito predložkami a príslovkami.

JUST – práve
vyjadruje, že sa udalosť odohrala pred krátkou chvíľou

 • Im not hungry. Ive just had lunch. Nie som hladná. Pred chvíľou som mala obed.

ALREADY – už
používame často v prípade, ak sa niečo stane skôr, ako sme očakávali

 • Ive already told him. Už som mu to povedal.
 • Weve been running for an hour already. – Beháme už hodinu.

YET – doposiaľ, ešte
ukazuje nám, že hovoriaci očakáva, že sa aktivita ešte len stane. V predprítomnom čase túto príslovku používame len v otázkach a negatívnych vetách

 • I havent spoken to her yet. – Ešte som s ňou nehovoril.

RECENTLY – nedávno, v poslednej dobe
chceme vyjadriť, že prešla iba krátka chvíľa od okamihu, ktorý sa stal

 • Have you seen any good film recently? Videl si v poslednej dobe nejaké dobré filmy?
 • Recently, I have been feeling tired. V poslednej dobe som unavený.

FOR – po, po dobu
doba, počas ktorej sa niečo odohrává

 • I have worked in England for ten years. desať rokov pracujem v Anglicku.
 • You have been painting the room for ages.  Maľuješ tú miestnosť celú večnosť.

SINCE – od
okamžik, od ktorého sa niečo odohráva

 • She has been married to Tom since 2014Je vydatá za Toma od roku 2014.
 • I havent been teaching since last September. – Neučím od vlaňajšieho septembra.

EVER SINCE – od tej doby
niečo sa odohráva od určitého okamihu až doteraz

 • Ive felt fine ever since. – Od tej doby sa cítim dobre.

SO FAR – doteraz, až doteraz
niečo sa odohráva od určitého okamihu až doteraz

 • I havent done it so far. – Ešte som to neurobil.
 • So fa rwe have made £32,000. Doteraz sme zarobili 32 000 libier.

Rozdiel medzi predprítomným časom jednoduchým a priebehovým

Pre predprítomný čas jednoduchý je dôležité, či je dej ukončený. Kladie dôraz na výsledok aktivity, nie na jej priebeh. Naopak predprítomný čas priebehový zdôrazňuje trvanie danej činnosti. Rozdiely medzi predprítomným časom jednoduchým a priebehovým si prejdite v nasledujúcej tabuľke, kde nájdete aj niekoľko príkladov.
Predprítomný čas priebehovýPredprítomný čas jednoduchý
I have been writing a letter for two hours.
Už dve hodiny píšem list.
I’ve written a letter.
Napísal som list.
- začal som v minulosti, ešte som neskončil
- dôraz na činnosť
- jednoduché oznámenie, že som niečo urobil
- dôraz na výsledok
I have been picking mushrooms.
Zbieral som huby.
I have picked five mushrooms so far.
Zatiaľ som nazbieral päť húb.
- nezáleží, koľko húb mám, ale že som ich zbieral
- dôraz na činnosť, jednoducho oznamujem, že som ich zbieral
- podstatný je výsledok - koľko húb už mám.
He’s been losing his keys regularly.
Pravidelne stráca kľúče.
He’s lost his keys.
Stratil kľúče.
- dej, ktorý sa opakuje nejakú dobu, ktorá stále trvá- jednoduché oznámenie, že sa niečo stalo (nedefinujeme čas kedy)

Porovnanie predprítomného a minulého času

Študenti často namiesto predprítomného času chybne používajú čas minulý. Poďme si povedať, kedy ktorý z týchto časov použiť. Tiež si ukážeme niekoľko praktických príkladov, z ktorých rozdiel ľahko pochopíte.

Hlavným rozdielom je, že minulý čas opisuje dej, ktorý sa stal v minulosti.

 • I was born in 1988.Narodil som sa v roku 1988.
  Stalo sa to v minulosti.

Predprítomný čas sa spája skôr s prítomnosťou, alebo aspoň doba daného deja je v prítomnosti.

 • I have found it. Našiel som to.
  Výsledok vidím tu a teraz v prítomnosti.
 • I have lost it.Stratil som to.
  Vidím tu a teraz, že to nemám.
Porovnanie minulého a predprítomného času
Minulý čas jednoduchýPredprítomný čas jednoduchý
I saw her yesterday.
Videl som ju včera.
I've seen her today.
Videl som ju dnes.
- obsahuje údaj o tom, kedy k udalosti došlo
- čas je dôležitou súčasťou vety
- neobsahuje údaj o tom, kedy k udalosti došlo
- presný čas nie je podstatný
- môže ísť o dej, ktorý sa stal (je teda minulosťou), ale stal sa počas časového úseku, ktorý ešte prebieha, napr. dnes, tento týždeň a pod.
They got married last year.
Vzali sa minulý rok.
They have been married for two years.
Sú manželia už dva roky.
- uvedené obdobie sa skončilo- uvedené obdobie sa doteraz neskončilo
I was in Berlin in 2014.
Bol som v Berlíne v roku 2014.
I have never been to Berlin.
Nikdy som nebol v Berlíne.
- presný čas udalosti v minulosti- opakované udalosti
I broke my hand when I was a child.
Zlomila som si ruku, keď som bola dieťa.
I've broken my hand and I can't play the piano now.
Zlomila som si ruku a teraz nemôžem hrať na piano.
- bez vzťahu k prítomnosti
- jednoduché rozprávanie
- niečo v súčasnosti je dôsledkom toho, čo sa stalo
- vzťah k prítomnosti
VÝRAZY:
five days ago, last year, yesterday, last week, in 1998
VÝRAZY:
just, already, not yet, this week/year, so far, today, ever, never

 

Cvičenie s vysvetlením na záver

A na záver pre vás máme malé cvičenie. Otestujte sa, či ste všetko pochopili a doplňte do viet vhodné časy: predprítomný jednoduchý, predprítomný priebehový, minulý jednoduchý, prítomný priebehový

1. Tom …………… (learn) English for two years.
2. Look! Somebody …………… (break) that window.
3. You look tired. …………… (you, work) hard?
4. My dad is an actor. He …………… (appear) in several films.
5. The police …………… (arrest) three people, but later let them go.
6. Im tired. I …………… (not, sleep) well last night.
7. …………… (you, see) Lisa, recently?
8. Is Anna on holiday this week? No, she …………… (work).
9 Do you like Prague? I dont know. I ………….. (never, be) there.
10. …………. (you, go) to the cinema last night?

Správne odpovede s vysvetlením

1. Tom has been learning English for two years.
Predložka for naznačuje použitie predprítomného času. Jedná sa o dej, ktorý začal v minulosti a ešte stále prebieha.

2. Look! Somebody has broken that window.
Použitie predprítomného času je v tomto prípade nutné, pretože vidíme následok deja, ktorý prebehol v minulosti.

3. You look tired. Have you been working hard?
Tu použijeme predprítomný čas priebehový, pretože vidíme, že osoba vykonávala (a možno stále vykonáva) prácu po určitú dobu, a preto vyzerá unavene.

4. My dad is an actor. He has appeared in several films.
Použijeme predprítomný čas jednoduchý, pretože neuvádzame presný čas. Navyše výsledkom toho, že otec je herec, je to, že sa objavil v niekoľkých filmoch. Tento fakt nejakým spôsobom ovplyvnil prítomnosť.

5. The police arrested three people, but later let them go.
Tu použijeme minulý čas jednoduchý, pretože druhá časť vety naznačuje, že zatknutie netrvá v prítomnosti.

6. I’m tired. I didn’t sleep well last night.
Last night nám definuje presný čas, a preto tu máme minulý čas.

7. Have you seen Lisa, recently?
Recently (nedávno, v poslednej dobe) nám naznačuje použitie predprítomného času.

8. Is Anna on holiday this week? No, she is working.
Použijeme prítomný čas priebehový, pretože hovoríme o tomto týždni, o tom čo sa odohráva práve teraz.

9. Do you like Prague? I don’t know. I have never been there.
Oznámením hovoríme, že sme v Prahe nikdy neboli. Ide o situáciu, ktorá pretrváva z minulosti do prítomnosti. V tomto prípade ide o skúsenosť alebo zážitok, ktorý ešte neprebehol.

10. Did you go to the cinema last night?
Last night nám udáva presný čas, a preto tu máme minulý čas.

Máme pre vás

online kurzy

Už nebudete mať nepríjemný pocit, že začínate zase odznova. Budete sa s angličtinou hrať a učiť sa ju intuitívne. Už žiadne bifľovanie. Prevedieme vás krok za krokom celým obsahom kurzu, a na jeho konci zistíte, že už sa tešíte na ďalšie pokračovanie. Idete do toho?

Mohlo by vás tiež zaujímať…

Klasický kurz angličtiny alebo online výučba?

Klasický kurz angličtiny alebo online výučba?

Výber správnej metódy výučby angličtiny je zásadným predpokladom, ktorý rozhoduje o tom, či sa jazyk naučíte alebo nie. Metóda výučby ovplyvňuje Vašu motiváciu, má vplyv na frekvenciu a dĺžku Vášho štúdia, na Vaše rozpoloženie a náladu pri výučbe, na množstvo látky...

preèítajte si viac

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.